Přijímací řízení na SŠ

Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022

- ředitel SŠ je povinen zveřejnit podmínky přijímacího řízení na webových stránkách 

  školy do 31.1. 2022

- uchazeč se může přihlásit do 1. kola přijímacího řízení na 2 školy 

- na přihlášce je uvedena klasifikace za poslední dva ročníky školní docházky
- přihlášku a na ní uvedenou klasifikaci potvrzuje ředitel základní školy 

  (během měsíce února)

- přihlášky ke studiu odevzdá vždy řediteli příslušné střední školy zákonný zástupce žáka
- termín odevzdání přihlášek pro první kolo:
- do 30.11.2021 do oborů s talentovou zkouškou
- do 1.3.2022 na ostatní obory
- v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy 

  (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) 

  jednotná přijímací zkouška z ČJ a literatury a z matematiky.

- termín jednotné přijímací zkoušky pro 1.kolo přijímacího řízení :

  12. a 13. dubna 2022 (čtyřleté obory)

  19. a 20. dubna 2022 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

- každý uchazeč může jednotnou zkoušku vykonat 2x, v 1.termínu ve škole uvedené 

  na přihlášce v 1.pořadí, ve 2.termínu ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí

- uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek 

  písemného testu z ČJ a literatury a z matematiky.

- každý žák obdrží zápisový lístek do 15.3.2022, jehož odevzdáním potvrdí řediteli 

 střední školy studium na dané škole do 10 pracovních dnů od obdržení 

 rozhodnutí o přijetí na SŠ

- zápisový lístek lze použít pouze jednou, výjimkou je přijetí na základě odvolání

- ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, doporučujeme 

 rodičům sledovat webové stránky příslušné střední školy a kraje

- proti rozhodnutí ŘŠ o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo ZZ 

 podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Další informace obdrží rodiče na třídních schůzkách, případně 

při konzultacích ve vytvořeném kurzu Volba povolání (Google učebna p.Wzientková)