Přijímací řízení na SŠ

Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

- ředitel SŠ je povinen zveřejnit podmínky příjímacího řízení na webových stránkách školy do 31.1. 2021

- uchazeč se může přihlásit do 1. kola přijímacího řízení na 2 školy 

- na přihlášce je uvedena klasifikace za poslední dva ročníky školní docházky
- přihlášku a na ní uvedenou klasifikaci potvrzuje ředitel základní školy (během měsíce února)
- přihlášky ke studiu odevzdá vždy řediteli příslušné střední školy zákonný zástupce žáka
- termín odevzdání přihlášek pro první kolo:
- do 30.11.2020 do oborů s talentovou zkouškou
- do 1.3.2021 na ostatní obory
- V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z ČJ a literatury a z matematiky.

- termín jednotné přijímací zkoušky pro 1.kolo přijímacího řízení :

  3., 4. května 2021 (čtyřleté obory)

  5.,6. května 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia)

-každý uchazeč může jednotnou zkoušku vykonat 2x, v 1.termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1.pořadí, ve 2.termínu ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí

-uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a literatury a z matematiky.

- každý žák obdrží zápisový lístek do 15.3.2021, jehož odevzdáním potvrdí řediteli střední školy studium na dané škole do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí na SŠ

- zápisový lístek lze použít pouze jednou, výjimkou je přijetí na základě odvolání

- ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, doporučejeme rodičům sledovat webové stránky příslušné střední školy a kraje

- proti rozhodnutí ŘŠ o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo ZZ podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

další informace obdrží rodiče na třídních schůzkách, případně při konzultacích ve vytvořeném kurzu Volba povolání (Google učebna p.Wzientková)