Složení školské rady pro funkční období 2021-2023:

 
za zřizovatele: p. Vilém Bannert, Mgr. Barbora Sovová
 
za zákonné zástupce: p. Monika Kuldánková, p. Radim Bloksch
 
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Ivana Fišerová, Mgr. Michaela Klenová

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

Vážení zákonní zástupci,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

a/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,               

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i/ podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24.8.2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad.


 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT- 40610/2020-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

I.

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020.

Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres
Karviná, příspěvková organizace
Seznam jmen a adres členů školské rady na období 2018 - 2020
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků :
p Parwa Radim, Myslivecká 627, Bohumín-Skřečoň
p.Kuldánková Monika, Zátiší 673, Bohumín-Skřečoň
 
Zástupci pedagogických pracovníků :
Mgr. Fišerová Ivana, Dolní Lutyně 778, Dolní Lutyně
Mgr. Folvarčná Naděžda, Rychvald 2027, Rychvald
 
Zástupci zřizovatele :
Bannert Vilém, Mírová 1000, Bohumín
Mgr. Barbora Sovová , Šunychelská 710, Bohumín

Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

 

a/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  žáků v ZŠ a SŠ,               

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím  státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i/ podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

           

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24.8.2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad. Volební období současné školské rady končí a bude jmenována nová školská rada na funkční období 2018-2020. počet členů školské rady je 6 osob – 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci z řad pedagogických pracovníků.

 

Návrhy kandidátů můžete podávat v kanceláři školy předsedkyni volební komise
Mgr. K.Wzientkové do 25.10.2017. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na přístupně veřejném místě.

VOLBY PROBĚHNOU 21.11.2017 OD 15.30 – 17.30 HODIN.

Volby ŠR 2017.doc

OZNÁMENÍ NA WEB - kandidáti.doc