Desetaro pro rodiče

DESATERO PRO RODIČE.doc (44 kB)

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na 
základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro 
děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění 
se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky 
i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, 
mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by 
mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak 
výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je 
nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim 
přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je 
velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat
své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá 
míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se 
pohybuje bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si 
tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, 
požívá ubrousek)

zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje 
a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po 
sobě)

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené 
místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit
své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit 
přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní
dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, 
slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, 
a respektuje jeho pravidla 

pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo 
písmenem) 

používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami 
a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá 
papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, 
v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, 
obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadí zpravidla prvky zleva doprava

používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde 
se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, 
tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 

rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých 
hudebních nástrojů)

rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 

sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky 
s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na 
prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet 
prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků 
(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 

třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin 
podle barvy, tvaru, velikosti)

přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, 
slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, 
dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. 
dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

„nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které 
nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto 
po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

pamatuje si říkadla, básničky, písničky

přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá 
k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

postupuje podle pokynů

pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně
vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, 
omluvit se)

navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla 
bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, 
rozděluje a mění si role)

zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, 
přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány 
pokyny, je srozuměno se jimi řídit

k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, 
pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či 
hudební představení

zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické 
zahrady, statku, farmy apod.

je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, 
slavností, sportovních akcí  

svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo 
zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 

zná celou řadu písní, básní a říkadel

zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na 
bubínku)

vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na 
lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v
praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém 
okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se 
obrátit když je v nouzi apod.)

zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. 
dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co 
potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a 
čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se 
starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 

ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, 
v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými 
lidmi) a snaží se to dodržovat

má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu 
jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí 
pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové 
rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, 
k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších 
živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické 
přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se 
bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, 
látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání 
s odpady) 

přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, 
kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o 
rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti 
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí 
(odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje 
základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné 
signalizaci)

zná faktory poškozující zdraví (kouření)

uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí