Název projektu:    UČITELÉ ONLINE

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Jsme partnerská škola projektu „UČITELÉ ONLINE“, který podléhá Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, výzva 51).

Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královéhradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

Aktivity projektu:

  • Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ – podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.

  • Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.

  • Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.

  • Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Přínos školám:

  • proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií

  • metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu

  • vybavení škol moderním dotykovým zařízením - tablety či dotykové notebooky

Informace o projektu: Ing. Martin Sobala, martin tečka sobala zavináč seznam tečka cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

info na web-školy.docx (197000)

UO-Prezentace projektu.pdf (3983949)

Projekt národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského v Praze: Záložka do knihy spojuje školy

Téma záložky: Má oblíbená kniha

Technika: libovolná

Cílem projektu je navázání kontaktu se slovenskou školou a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu. Naše kontaktní škola : ZŠ Zákopčie

Je možné dále s touto školou spolupracovat, vyměnit si např. učební materiály nebo knihy a tímto přiblížit Slovensko, slovenský jazyk, život slovenských dětí našim dětem.

Prosím o odevzdání záložek do 20. října! Po tomto datu je budu zasílat do slovenské ZŠ. 

 

Jana Čepeláková

Pozvánka na besedu

Dnešní dobu si již bez internetu, mobilních telefonů a dalších informačních a komunikačních technologií nedovedeme ani představit. Děti se učí pracovat s počítačem již na I. stupni. Mnohdy toho umí na počítači více než my dospělí. Víme ale, čemu se věnují naše děti na internetu ve volném čase, co jim hrozí a jak tomu, my rodiče, můžeme zabránit nebo tyto problémy správně řešit, aby měly co nejmenší následky? Slovo šikana známe všichni. Dnes, v době rozvoje různých informačně komunikačních technologií se šikana přesouvá do kyberprostoru, tedy  například na internet, kde je mnohem „skrytější“, ale o to horší může mít důsledky. I na naší „malé vesnické“ škole jsme se s tímto problémem již setkali a díky dostatečné informovanosti v této oblasti jsme jej dokázali včas vyřešit.

Chtěli bychom vás – rodiče, prarodiče a další příbuzné pozvat na besedu s odborníky, kteří se zabývají rizikovou komunikací na internetu a prostřednictvím mobilních telefonů dne 4. 4. 2013 od 15: 30 hodin ve škole (před třídními schůzkami). Beseda je zdarma.

Lektoři jsou odborníci z praxe  z projektu E-Bezpečí ( E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Témata besedy: Rizika využívání sociálních sítí (facebook), kyberšikana (forma šikany s využitím internetu, mobilních telefonů nebo jiných informačních a komunikačních technologií), kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik ji donutit k osobní schůzce, kde výsledkem může být např. sexuální zneužití), závislostní chování u žáků ZŠ, a další .

Projekty

Nebezpečí kyberprostoru

Projekt Nebezpečí kyberprostoru byl prioritně zaměřen na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování.

Ve dnech 3. a 4. prosince 2012 proběhly ve školicím středisku SILMA v Rychvaldě tři přednáškové bloky odborníků na IT technologie a prevenci. V prvním dni proběhla přednáška Ing. Bc. Davida Nespěšného na téma Informační bezpečnost. Druhý den byl v režii Bc. Tomáše Veličky a jeho dopoledního bloku týkajícího se Kyberšikany obecně a odpoledne patřilo lektorům olomouckému projektu E – Bezpečí, kteří představili pojem kyberšikana v praxi, tedy účastníky seznámili s nejčastějšími a nejznámějšími případy.

Školení bylo realizováno pro dvě školy – ZŠ a MŠ Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 a ZŠ a MŠ Skřečoň, 1. Máje 217, celkem se zúčastnilo 40 pedagogů. V závěru prvního dne zazněly prezentace obou škol zaměřené na prevenci, tedy stručné představení školního minimálního preventivního programu, cílů v oblasti prevence a akcí, kterým se školy věnují.

Absolvováním semináře by měly být pedagogické sbory schopny efektivně působit v oblasti prevence IT technologií, dokonaleji mapovat situaci na škole a popřípadě mnohem profesionálněji řešit konkrétní případy kyberšikany, která v dnešní době žáky ohrožuje.