Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Kamila Wzientková

Úřední hodiny: Úterý: 13:00 - 15:00 po předchozí domluvě pro rodiče

                          Úterý: 7:30 - 8:45 pro žáky

                          Pátek: 7:15-9:00

Kabinet: kabinet zástupkyně ředitelky školy

Činnost výchovného poradce:

-   poskytuje poradenskou a informační činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

-   zjišťuje zájem žáků o další studium, spolupracuje s třídním učitelem

-   shromažďuje informace o možnostech studia na středních školách

-   spolupracuje s Úřadem práce v Karviné, zástupci středních škol a podniků

-   zajišťuje pro žáky a rodiče besedy a přednášky z oblasti volby povolání, školní zralosti, výukových problémů žáků

-   ve spolupráci s třídními učiteli provádí depistáž žáků s výukovými problémy a navrhuje další péči o tyto žáky

-   podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

-   poskytuje informace rodičům a žákům o možnostech využití  služeb pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra a dalších                     odborných zařízení v diagnostice a nápravě výchovných a výukových problémů

-   ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o ně

Důležité adresy a telefonní čísla

Pedagogicko-psychologická poradna Bohumín           597582373

Speciálně pedagogické centrum Karviná                      596314923

Informační a poradenské středisko ÚP                         950126343