ZÁPIS DO MŠ proběhne v období 4.5. - 7.5. 2020

14.04.2020 11:31

Na základě Opatření ministra MŠMT k organizaci zápisů do MŠ a k povinné předškolní docházce se mění forma zápisu do Mateřské školy na ZŠ a MŠ Bohumín – Skřečoň.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci mají tři možnosti:

vyplněné formuláře -  - žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

                                       - čestné prohlášení o trvalém pobytu

a kopie rodného listu, očkovacího průkazu (kromě dětí s povinnou předškolní docházkou) popř. dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),

1)  zašlou   v období  4.5. – 7.5. 2020  na datovou schránku školy   (5fvmjsi).

2) odevzdají v zalepené obálce  v termínu 4.5. – 7.5. 2020  v době 7,00 – 11,00 hod.

 do připravené schránky ve vchodu do mateřské školy  1.máje 325  (u bývalé pošty)

3) zašlou poštou v termínu 4.5. – 7.5.2020  na adresu:

Mateřská škola Skřečoň

1. máje 325

Bohumín-Skřečoň

735 31

Žádost o přijetí, čestné prohlášení o trvalém pobytu, kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  jsou ke stažení na webové stránce školy  www.zsskrecon.cz  nebo k dispozici  u vchodu do mateřské školy 1.máje 325 (u bývalé pošty) v termínu 4.5. – 6.5.2020  v době 7,00 -11,00 hod.

 Dokumenty, které slouží k ověření náležitostí, budou navráceny zpět.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle Směrnice č.2/2017 v platném znění pro šk.r.2020/2021 :

Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Renatou Wybraniecovou, stanovila následující kritéria, podle nichž bude  postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021:

I.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34 odst.1 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění, a které patří dle trvalého pobytu do spádového obvodu mateřské školy.

50 bodů

II.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které ke dni 31.8.2020 dosáhnou věku 4 let (§34 odst.3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění, a které patří dle trvalého pobytu do spádového obvodu mateřské školy.         

40 bodů

III.

Děti, pro které neplatí povinné předškolní vzdělávání (předškoláci), mohou být přijímány  pouze  v případě, že se podrobily stanovenému očkování nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění a § 50 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví). V opačném případě nelze přijmout uchazeče k předškolnímu vzdělávání.

IV.

Nedojde-li k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem I. a II, vychází se při přijímání dětí do mateřské školy dle následujících kritérií.  Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 31.8.2020.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dle OZV č.1/2017, kterou vydalo zastupitelstvo města Bohumín:

 • ke dni 31.8.2020 dosáhne věku 3 let                                        35 bodů
 • ke dni 31.1.2021 dosáhne věku 3 let                                        30 bodů
 • ke dni 31.8.2021 dosáhne věku 3 let                                        17 bodů

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímá dítě bez trvalého pobytu ve spádové oblasti:

 • děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné                      15 bodů
 • ke dni 31.8.2020 dosáhne věku 4 let                                        12 bodů
 • ke dni 31.8.2020 dosáhne věku 3 let                                          5 bodů
 • ke dni 31.8.2021 dosáhne věku 3 let                                          1 bod

 

V mateřské škole nebo základní škole se již vzdělává sourozenec dítěte 5 bodů      

Tato kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinní doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

Pokud i zde dojde ke shodnosti všech posuzovaných kritérií, může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost zákonného zástupce dítěte, zvýšená sociální potřebnost v důsledků nepříznivé sociální situace, organizační podmínky mateřské školy.

Průběh zápisu

Formální (administrativní část) část bez přítomnosti dětí.

Přidělené registrační číslo bude oznámeno elektronicky ( e-mail nebo SMS zpráva)

S výsledky správního řízení budou zákonní zástupci informování  vyvěšením registračních čísel přijatých dětí  na budově MŠ i ZŠ a na webových stránkách školy www.zsskrecon.cz   v termínu od 3.6.2020 po dobu 30 dnů.

Přílohy :

 1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2020-2021.doc (39,5 kB)
 2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI DÍTĚTE.doc (24,5 kB)
 3. Kriteria_pro_přijetí_šk.r.2020-2021.doc (32 kB)
 4. ZÁPIS DO MŠ -informace.doc (37 kB)