Zápis do 1. tříd 1.4. – 10.4. 2020

23.03.2020 12:36

Na základě Opatření ministra MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce se mění forma zápisu do 1. tříd na ZŠ a MŠ Bohumín – Skřečoň

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.
Zákonní zástupci mají dvě možnosti:
vyplněné formuláře 
- případně Žádost o odklad.doc s doporučením školského poradenského zařízení a doporučením lékaře (pokud již bylo vydáno) 
 
a kopie rodného listu, popř. dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo ve šk.roce 2019/20 vydáno jinou základní školou).
 
1) zašlou v období 1.4. – 10.4.2020 na datovou schránku školy (5fvmjsi).
 
2) odevzdají v zalepené obálce v termínu 1.4. – 10.4. 2020 v době 8,00 – 12,00
do připravené schránky ve vestibulu školy
 
Dokumenty, které slouží k ověření náležitostí, budou navráceny zpět.
 
Plnění povinnosti školní docházky:
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 patří děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. 
děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden školní rok.
 
Odklad školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
1)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 
2)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
doručeného do školy do 31.5.2020.
 
Předčasný nástup k plnění školní docházky:
Dítě může být přijato předčasně k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, na základně písemné žádosti zákonného zástupce podané v době zápisu a
1) dosáhne-li šestého roku věku od 1.9.2020 do 31.12. 2020 - doporučení školského poradenského zařízení
2) dosáhne-li šestého roku věku od 1.1.2021 do 30.6. 2021 – doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře
 
Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (dle určené spádové oblasti), následně děti mající sourozence na ZŠ Bohumín-Skřečoň a děti navštěvující MŠ při ZŠ.
 
Průběh zápisu
Formální (administrativní část) část bez přítomnosti dětí.