Volby do školské rady

20.05.2021 13:43

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Vážení zákonní zástupci,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

a/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,               

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i/ podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24.8.2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad.

Volební období současné školské rady končí a bude jmenována nová školská rada na funkční období 2021-2023. Počet členů školské rady je 6 osob – 2 zástupci z řad zákonných zástupců, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci z řad pedagogických pracovníků.

 

Návrhy kandidátů můžete podávat v kanceláři školy předsedkyni volební komise Mgr. Kamile Wzientkové (731 130 708) do 3.6.2021. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě (u hlavního vchodu školy) a webu školy od 4.6.2021 do doby konání voleb.

 

Volby proběhnou v týdnu 14.6. – 18.6.2021. Přesný termín a způsob volby bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace.

volby do školské rady.doc