Volby do školské rady 2017

31.10.2017 17:11

Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

a/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  žáků v ZŠ a SŠ,               

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím  státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i/ podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

           Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24.8.2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad. Volební období současné školské rady končí a bude jmenována nová školská rada na funkční období 2018-2020. počet členů školské rady je 6 osob – 2 zástupci z řad rodičů, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci z řad pedagogických pracovníků.

 

Návrhy kandidátů můžete podávat v kanceláři školy předsedkyni volební komise
Mgr. K.Wzientkové do 25.10.2017. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na přístupně veřejném místě.

VOLBY PROBĚHNOU 21.11.2017 OD 15.30 – 17.30 HODIN.

OZNÁMENÍ NA WEB - kandidáti.doc (28,5 kB)
Volby ŠR 2017.doc (29 kB)
 

Info zde Školská rada