Přítomnost žáků II. stupně (6-8. třída)

26.05.2020 10:53

Vážení rodiče,

dle harmonogramu uvolňování opatření pro školství uveřejněného MŠMT bude od 8. června 2020 možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Škola umožní osobní přítomnost žáků šesté až osmé třídy.

Účast žáků není povinná.

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Výuka (především hlavních předmětů) bude probíhat denně. Organizace včetně stravování bude upřesněna na webu školy po přihlášení žáků.

Budou vytvořeny neměnné maximálně 15-ti členné skupiny, nástup do školy bude upřesněn podle počtu vytvořených skupin a dle stanovených epidemiologických opatření. 

Pokud vaše dítě patří do rizikové skupiny (viz Čestné prohlášení, příloha), zvažte rizikové faktory a rozhodněte o jeho účasti na vzdělávání. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden uvedený bod (2-8) nebo pokud některý z bodů 1-8 naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Do 31.5.2020 je nutné účast na vzdělávání a stravování oznámit škole (viz formulář v příloze).

1) Vyplněný a podepsaný formulář zašlete  e-mailem na  zs-skrecon@mubo.cz  (sken formulářů) nebo v zalepené obálce vhoďte do schránky školy.

Po tomto termínu nelze zařadit žáka do školní skupiny (organizační důvody).

Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny 15-ti členné skupiny. Výuku budou zajišťovat učitelé 2.stupně dle organizačních možností.

2) Pokud své dítě do školy pošlete, Čestné prohlášení (viz příloha) odevzdá vaše dítě při prvním vstupu do školy (tz. 8.6.2020).

V případě docházky do školy bude sledovaná absence žáka.

Nikdo s příznaky infekce dýchací cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Opatření platná pro všechny žáky:

- do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku

- před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem

- jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího

- během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku

- po skončení výuky žák neprodleně odchází domů

- pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout

 

Ze strany školy budou přísně dodržována doporučená epidemiologická a hygienická nařízení MZd a pravidla stanovená krizovými opatřeními: 

- 15-ti členné neměnné skupiny

- samostatně oddělené prostory pro převlékání a výuku jednotlivých skupin

- 1 žák v lavici

- důkladné čištění místností

- dezinfekce povrchů a předmětů

- dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové papírové ručníky a vysoušeče rukou (WC)

- nošení roušek ve společných prostorách (žáci i zaměstnanci)

- vstup do budovy školy pouze žákům, zákonní zástupci ani jiný doprovod nebude mít do školy přístup 

Při nedodržování stanovených pravidel, budou žáci ze skupiny vyloučeni. 

Shrnutí:

1) Oznámení o nástupu do školy zašlete do 31.5. 2020 oznámení o nástupu do školy 2.stupeň.doc 

2) Čestné prohlášení přinese dítě do školy při nástupu do školy 8.6. 2020 příloha_čestné_prohlášení.pdf