Otevření MŠ od 25.5.2020

07.05.2020 17:14

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí z jednání krizového štábu města Bohumína ze dne 6. 5.2020 Vás informujeme o znovuotevření naší MŠ od pondělí 25. 5. 2020 a upozorňujeme na potřebu dodržování epidemiologických opatření a doporučení dle souboru hygienických pokynů MŠMT (provoz bude upraven dle těchto doporučení)

Docházka není povinná. Stravování bude zajištěno v plném rozsahu.

 

Pokud vaše dítě patří do rizikové skupiny (viz Čestné prohlášení, body 1-8), zvažte rizikové faktory a rozhodněte o jeho účasti na vzdělávání. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden uvedený bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Pokud své dítě do MŠ pošlete, vyplňte Čestné prohlášení (viz příloha) a při prvním vstupu do školy ho odevzdejte. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě navštěvovat MŠ.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Do 18. 5. 2020 je nutné oznámit MŠ účast na vzdělávání z organizačních důvodů - platba stravného a školného (viz formulář v příloze).

Vyplněný a podepsaný formulář doručte do MŠ (scan dokumentů) e-mailem na 

ms-skrecon@bohumin.info, nebo v zalepené obálce vhoďte do schránky MŠ.

 

Úplata školného a stravného

Za duben a květen nebyla platba za školné a stravné stažena, přeplatky za únor a březen byly vráceny zpět na účty.

Platba za červen bude stažena dle nahlášení ke vzdělávání, prázdninový provoz se hradí hotově v kanceláři MŠ v období 1. 6. - 15. 6.2020 (pokud v tomto termínu nebudou platby uhrazeny, bude tato skutečnost brána jako nezájem o účast na prázdninovém provozu)

Mimořádná opatření, která je nutno dodržovat:

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, pohyb před mateřskou školou

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením, zejména:

- do školy přichází doprovod i děti v roušce (použitou roušku si doprovod odnáší a náhradní čistou roušku mají s sebou v igelitovém sáčku, uloží si do pytlíku na značce)

- dodržují odstupy 2 metry před vstupy do MŠ (není nutné u doprovodu dítěte/členů domácnosti)

- na hlavní budově (u bývalé pošty) je pro příchod určena boční branka pro vstup osob a odchod je umožněn přes zahradu boční branou pro vjezd vozidel

 - na budově družiny je pro příchod určen hlavní vchod a odchod je umožněn přes nouzový východ

- před vstupem do MŠ bude dětem i doprovodu změřena teplota bezkontaktním teploměrem

- do prostoru obouvárny vstupuje pouze jeden doprovod + dítě (maximálně + sourozenec), kde se v co nejkratší době přezuje, vstoupí do prostoru šatny, a tím uvolní místo v obouvárně.

 

V prostorách mateřské školy

- v šatnách na hlavní budově je počet osob omezen na dva doprovody a dvě děti (v každé šatně), v šatně na budově družiny na 3 doprovody a tři děti

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po dobu nezbytně nutnou při předání nebo vyzvednutí dítěte

- po převlečení se dítě odebere do umývárny, kde si po dobu 20-30 sekund umyje ruce vodou a tekutým mýdlem

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

- děti budou dodržovat nové pokyny ke stravování vyplývající z mimořádných opatření

- pokud by dítě během dne vykazovalo příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout, o podezření informujeme spádovou hygienickou stanici.

 

Ze strany MŠ budou přísně dodržována doporučená epidemiologická a hygienická nařízení MZd a pravidla stanovená mimořádnými opatřeními:

 

- důkladné čištění všech místností

- zvýšená frekvence dezinfekce povrchů a předmětů

- zvýšená četnost umývání rukou tekutým mýdlem na ruce obsahujícím dezinfekční prostředky, jednorázové papírové ručníky

- časté větrání místnosti (minimálně jednou za hodinu po dobu 5minut)

- používání čističek vzduchu

 

Shrnutí:

1) Do 18. 5. 2020 zašlete oznámení o nástupu do MŠ (viz příloha).

2) Čestné prohlášení  přinesete při nástupu do MŠ 25. 5.2020 nebo v jiném termínu dle nahlášení (viz. příloha).

3) Prázdninový provoz uhradíte v termínu 1. - 15. 6. 2020

 

V případě nejasností volejte na tel číslo: 731 130 738, 731 130 705, 596 033 145


Přílohy: OZNÁMENÍ_O_NÁSTUPU.doc 
             příloha_čestné_prohlášení.pdf