Organizace výuky II. stupeň

03.06.2020 11:49

ORGANIZACE VÝUKY 2. STUPNĚ OD 8. 6. DO 26. 6. 2020

Organizace se týká přihlášených žáků 2. stupně.

Nepřihlášení žáci nemohou nastoupit bez konzultace s vedením školy!

Důrazně žádáme zákonné zástupce, aby dodržovali následující pokyny spojené s organizačními opatřeními k výuce, zejména časy příchodů a odchodů žáků.

6. třída (TU – p. uč. Fišerová)

příchod do školy vchodem nové budovy 8.35 – 8.45

učebna 6. třídy, šatna 6. třídy

konec výuky 12.50 (žáci, kteří neobědvají ve ŠJ), 13.10 (žáci přihlášení na oběd)

výuka 8. 6. – M, ČJ, Z, AJ, VO

 

7. třída (TU – p. uč. Pagáčová)

příchod do školy starou budovou 8.20 – 8.30

učebna 7. třídy, šatna 7. třídy, odchod starou budovou

konec výuky 12.50 (neobědvající žáci), 13.10 (žáci přihlášení na oběd)

výuka 8. 6. – ČJ, M, AJ, D, PŘ

 

8. třída (TU – p. uč. Sochová)

příchod do školy hlavním vchodem 8.25 – 8.35

učebna 8. B, šatna 8. tříd

konec výuky 12.50 (neobědvající žáci), 13.10 (žáci přihlášení na oběd)

výuka 8. 6. – D, M, ČJ, PŘ, CH

 

ZAČÁTEK VÝUKY 8.50 (pro všechny skupiny), žáci si do výuky přinesou všechny pomůcky – učebnice, sešity, pracovní sešity, psací a rýsovací potřeby atd.

 

Opatření platná pro všechny žáky:
- žáci 8. 6. odevzdají vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení, bez čestného prohlášení žáci nemohou nastoupit do školy
- do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku, účastníci odpolední skupiny musí mít dvě roušky
- před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem
- jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího
- během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku
- při absenci je povinen zákonný zástupce žáka omluvit, absence bude evidována, ale nezapočítávána do absence za 2. pololetí
- po skončení výuky žák neprodleně odchází domů, dospělým osobám nebude před ani po vyučování umožněn vstup společně s žáky do vnitřních prostor školy
- při nedodržování nařízených opatření bude žák vyloučen ze skupiny
- pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout