Organizace výuky I. stupně

20.05.2020 16:24

ORGANIZACE VÝUKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. DO 30. 6. 2020

Organizace se týká žáků 1. stupně přihlášených do 18. 5. 2020.

Nepřihlášení žáci nemohou dodatečně nastoupit!

Důrazně žádáme zákonné zástupce, aby dodržovali následující pokyny spojené s organizačními opatřeními k výuce, zejména časy příchodů a odchodů žáků.

1. třída (vyučující p. uč. Berková)

příchod do školy vchodem staré budovy 7.40 – 7.50

šatna na staré budově u 1. třídy (před jídelnou)

konec výuky 11.30 (žáci, kteří neobědvají ve ŠJ), 11.45 (žáci přihlášení na oběd)

 

2. třída (vyučující p. uč. Štěpánová)

příchod do školy hlavním vchodem 7.40 – 7.50

šatna 2. třídy

konec výuky 11.40 (neobědvající žáci), 12.00 (žáci přihlášení na oběd)

 

3. třída (vyučující p. uč. Kováčiková)

příchod do školy hlavním vchodem 7.50 – 8.00

šatna 3. třídy

konec výuky 11.45 (neobědvající žáci), 12.15 (žáci přihlášení na oběd)

 

4. A (vyučující p. uč. Exnerová)

příchod do školy hlavním vchodem 8.00 – 8.10

šatna 4. tříd

konec výuky 12.10 (neobědvající žáci), 12.25 (žáci přihlášení na oběd)

 

4. B (vyučující p. uč. Klenová)

příchod do školy vchodem staré budovy 8.00 – 8.10

šatna 1. třídy na nové budově (poslední šatna)

konec výuky 12.20 (neobědvající žáci), 12.35 (žáci přihlášení na oběd)

 

5. třída (vyučující p. uč. Kublová)

příchod do školy hlavním vchodem 8.10 – 8.20

šatna 5. třídy

konec výuky 12.30 (neobědvající), 12.50 (žáci přihlášení na oběd)

 

Odpolední skupiny (náhrada ŠD) budou v provozu do 16.00 v budově školy.

Umístění: 1. třída - stará budova ZŠ

                  2.,3. třída – nová budova ZŠ

Žádáme zákonné zástupce, aby první den výuky nahlásili písemnou formou vyučujícímu pravidelnou dobu odchodu žáka ze skupiny a osoby zodpovědné za vyzvednutí žáka.

 

Opatření platná pro všechny žáky:

- žáci 25. 5. odevzdají vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení, bez čestného prohlášení žáci nemohou nastoupit do školy

- do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku, účastníci odpolední skupiny musí mít dvě roušky

- před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem

- jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího

- během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku

- při absenci je povinen zákonný zástupce žáka omluvit, absence bude evidována, ale nezapočítávána do absence za 2. pololetí

- po skončení výuky žák neprodleně odchází domů (sám nebo v doprovodu zákonných zástupců), dospělým osobám nebude před ani po vyučování   umožněn vstup společně s žáky do vnitřních prostor školy.

- při nedodržování nařízených opatření bude žák vyloučen ze skupiny

- pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout.