1.stupeň - nástup do školy

05.05.2020 17:54

Vážení rodiče,

dle harmonogramu uvolňování opatření pro školství uveřejněného MŠMT bude od 25.května 2020 možná osobní přítomnost žáků 1.stupně ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Výuka 1.-5.třídy bude probíhat pouze v dopoledních hodinách. Odpoledne bude náhrada za školní družinu (viz níže).

 

Provoz školy:

Pro žáky 1.- 3. třídy do 16 hod.

Pro žáky 4.+ 5. třídy do 12,35 hod.

 

Výuka bude probíhat denně:

1. třída  - 3.třída  do 11,40 hod. 

4.třída – 5.třída  do 12,35 hod.

 

Budou vytvořeny neměnné maximálně 15-ti členné skupiny, nástup do školy bude upřesněn podle počtu vytvořených skupin a dle stanovených epidemiologických opatření.

Ranní ani odpolední školní družina není v provozu.

Odpolední skupiny pro žáky 1.- 3.třídy budou pracovat do 16 hod. (tyto skupiny budou stejné jako v dopoledním vyučování, žáci se nebudou mísit).

Stravování pro zájemce bude zajištěno.

 

Pokud vaše dítě patří do rizikové skupiny (viz Čestné prohlášení, příloha), zvažte rizikové faktory a rozhodněte o jeho účasti na vzdělávání. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden uvedený bod (2-8) nebo pokud některý z bodů 1-8 naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Do 18.5. 2020 je nutné účast na vzdělávání a stravování oznámit škole (viz formulář v příloze). Vyplněný a podepsaný formulář doručte do školy – sken dokumentů  e-mailem na  zs-skrecon@mubo.cz  nebo v zalepené obálce vhoďte do schránky školy.

Po tomto termínu nelze zařadit žáka do školní skupiny (organizační důvody). Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny 15-ti členné skupiny, nelze proto zaručit, že vaše děti budou mít ve třídě „svoji paní učitelku“.

Pokud své dítě do školy pošlete, vyplňte Čestné prohlášení (viz příloha) a při prvním vstupu do školy ho vaše dítě odevzdá.

V případě docházky do školy bude sledovaná absence žáka.

Nikdo s příznaky infekce dýchací cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVIDS-19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Opatření platná pro všechny žáky:

- do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku, odpolední skupiny musí mít dvě roušky

- před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem

- jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího

- během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku

- po skončení výuky žák neprodleně odchází domů (sám nebo v doprovodu zákonných zástupců)

- pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout.

 

Ze strany školy budou přísně dodržována doporučená epidemiologická a hygienická nařízení MZd a pravidla stanovená krizovými opatřeními:

- 15-ti členné neměnné skupiny, odpolední skupiny zůstávají stejné

- samostatně oddělené prostory pro převlékání a výuku jednotlivých skupin

- 1 žák v lavici

- důkladné čištění místností

- dezinfekce povrchů a předmětů

- dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové papírové ručníky a vysoušeče rukou (WC)

- nošení roušek ve společných prostorách (žáci i zaměstnanci)

- vstup do budovy školy pouze žákům, zákonní zástupci ani jiný doprovod nebude mít do školy přístup

 

Při nedodržování stanovených pravidel, budou žáci ze skupiny vyloučeni.

 

Shrnutí:

1) do 18.5. 2020 zašlete oznámení o nástupu do školy ( viz příloha)

2) Čestné prohlášení  přinese dítě do školy při nástupu do školy 25.5.2020 (viz příloha)

Pro žáky, kteří do školy nastoupí, připravíme podrobné informace o organizaci a zveřejníme před nástupem do školy na webových stránkách.

Přílohy:

oznámení_o_nástupu_do_školy_od_25.5.2020-1.doc 
příloha_čestné_prohlášení(1).pdf 

 

V případě nejasností volejte na tel číslo: 596 033 145, 731 130 705, 731 130 708